Du an däi Mupp wäert iech bei eis wuel fille wann's:

  • du däi Mupp gäre belouns,
  • du net erwaarts, dass däi Mupp eppes mécht, nëmme well en dech sou gären huet,
  • du Spaass drun hues eppes zesumme mat dengem Mupp ze maachen,
  • du Spaass drun hues Neies ze léieren,
  • du de Feeler net bei dengem Mupp sichs, wann eppes net klappt, mee bei dir selwer,
  • du net vun dengem Mupp erwaarts op Knappdrock ze funktionéieren,
  • du fënns, dass däi Mupp e gudde Kolleg ass an och sou behandelt well ginn,
  • du iwwerzeegt dovu bass, dass Training och ouni Drock an Drohe geet,
  • du wäert drop lees, dass och  däi Mupp mat Freed um Training dobäi ass.