Muppeschoul ass bis op weiders zou.

 

Wir haben geschlossen.

 

L'école est fermée.

 

Op www.patt.lu fannt Dir qualifizéiert Trainer.